Skip available courses
Skip site news

Site news

krudung
การใช้งาน e-Learning ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
by ครูผดุง บุญชุม - Tuesday, 3 November 2015, 6:53 AM
 

นักเรียนสามารถ ใช้งาน e learning ซึ่งครูผู้สอน จะแจกชื่อผู้ใช้  (username )และรหัสผ่าน  (password) ให้กับนักเรียน ในชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักเรียน นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป