การหาความชัน (slope) ของกราฟในลักษณะต่าง ๆ

    เมื่อเดินขึ้นพื้นเอียงระดับความเอียง หรือความลาดชันมีความแตกต่างกัน บางพื้นเอียงมีความลาดชันมาก บางพื้นลาดเอียงความลาดชันน้อย การลาดเอียง ก็มีทั้งเอียงแบบชันขึ้นหรือลาดลง

  

   การวัดความลาดชันหรือความชัน (slope) สามารถวัดความลาดชันได้ดังรูปกราฟ

 

   

  ถ้าเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน จะได้ว่า slope มีค่าเท่ากับศูนย์

 

   

 

   ถ้าเป็นเส้นตรงเอียงซ้ายหรือเอียงขวา จะได้ว่า slope มีค่าคงที่
  -  ถ้ากราฟเอียงขวา จะได้ว่า slope คงที่บวก (+) ดังรูปเป็นบวก

   

 -   ถ้ากราฟเอียงซ้าย จะได้ว่า slope คงที่ลบ (-) ดังรูป เป็นลบ

 

   

   สำหรับเส้นโค้ง การหาความชันของเส้นโค้งที่จุดใด ๆ ให้ลากเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งที่จุดนั้น แล้วหาความชันของเส้นสัมผัส จะเป็นความชันของเส้นโค้งที่จุดนั้น