เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก
(Parallel and Perpendicular Lines)

 

  สำหรับเส้นตรงสองเส้นใด ๆ และ ที่มีความชันเท่ากับ และ ตามลำดับ
จะได้ว่า
  (1) และ ขนานกันก็ต่อเมื่อ =
  (2) และ ตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อ = -1

 

  ตัวอย่างที่ 1 จงตรวจสอบว่า เส้นตรงที่ผ่านจุด และ กับเส้นตรงที่ผ่านจุด
และ ขนานกันหรือไม่

 วิธีทำ ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด และ เท่ากับ

 ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด และ เท่ากับ

 ดังนั้น ความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงทั้งสองขนานกัน

 

  ตัวอย่างที่2 จงหาความชันของเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด และ

 วิธีทำ ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด และ คือ

 ให้ เป็นความชันของเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นตรงนี้

 ดังนั้น