ลักษณะทั่วไปของเมทริกซ์

เมทริกซ์ชนิดต่าง ๆ

การเท่ากันของเมทริกซ์

ทรานสโพสของเมทริกซ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไปของเมทริกซ์

      ลักษณะทั่วไปของเมทริกซ์
           โดยทั่วไปแล้วเรามักนิยมใช้อักษร A , B , C , ... แทนเมทริกซ์ และใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก a , b , c , ... แทนสมาชิกของเมทริกซ์ แต่ถ้าสมาชิกของเมทริกซ์มีจำนวนมาก เราจะใช้อักษรเพียงตัวเดียวแทนสมาชิกและเขียนจำนวนต่อท้ายตัวอักษรดังกล่าวเพื่อบอกตำแหน่ง ในระดับที่ต่ำลงไปเล็กน้อย เช่น


จำนวนที่เขียนตามหลังตัวอักษรนั้นจำทำหน้าที่บ่งบอกถึงตำแหน่งของสมาชิก เช่น
           เป็นสมาชิกในตำแหน่ง แถวที่ 1 หลักที่ 1
          เป็นสมาชิกในตำแหน่ง แถวที่ 3 หลักที่ 1
           เป็นสมาชิกในตำแหน่ง แถวที่ 3 หลักที่ 3
สรุป     หมายถึง สมาชิกในตำแหน่ง แถวที่ i หลักที่ j  พูดกันแบบง่ายก็คือ ตัวเลขตัวหน้า คือ แถว ตัวหลัง คือ หลัก นั่นเอง

         ถ้าเมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์มิติ เราสามารถเขียนสัญลักษณ์แทนเมทริกซ์ A ได้ดังนี้

        แต่ในการเขียนเช่นนี้ค่อนข้างยืดยาว เราจึงนิยมใช้เขียนเป็น
                                             แทน โดยที่ i (แถว) = 1 , 2 , 3 , .... , m
                                                                           j (หลัก) = 1 , 2 , 3 , .... , n
       หรืออาจจะเขียนให้สั้นกว่านี้ได้อีกดังนี้  ดังนั้น ถ้านักเรียนเห็นสัญลักษณ์นี้ ต้องทราบทันที่ว่า เมทริกซ์ A มีมิติ   และมี เป็นตัวแทนของสมาชิกโดยทั่วไป       


ตัวอย่าง ถ้า แสดงว่า เมทริกซ์ A มี 2 แถว 2 หลัก
           ดังนั้น