แบบทดสอบ เรื่อง เมทริกซ์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์หลัก

  ก.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/sec01p03_html_eqn3.gif
  ข.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/sec01p03_html_eqn1.gif
  ค.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/sec01p03_html_eqn9.gif
  ง.  
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/sec01p03_html_eqn6.gif
2.  จงหาผลบวกของ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn5.gif
  ก.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn7.gif

  ข.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn6.gif 
  ค.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn8.gif
  ง.  
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn9.gif 
3.จงหาผลลบของ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn10.gif

  ก.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn11.gif

  ข.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn12.gif

  ค.  ลบกันไม่ได้
  ง. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn13.gif
   

4. ถ้าให้ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn14.gifจงหาค่าของ -2A

  ก.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn15.gif

  ข.    http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn16.gif
  ค.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn17.gif

  ง.  
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn18.gif 

5.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์แถว

  ก.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/sec01p03_html_eqn6.gif


  ข.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn12.gif
  ค.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/sec01p03_html_eqn3.gif
  ง. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/sec01p03_html_eqn1.gif

6.กำหนดให้ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn25.gifจงหาเมทริกซ์ X  โดยที่ AX = http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn26.gif

  ก. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn28.gif

  ข.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn27.gif

  ค.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn29.gif

  ง.  
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn30.gif 

7.อินเวอร์สของเมทริกซ์ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn31.gif

  ก.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn34.gif

  ข.http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn35.gif 
  ค.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn33.gif

  ง.  
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn32.gif

8. ข้อใดต่อไปนี้คืออินเวอร์สของเมทริกซ์ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn36.gif

  ก.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn37.gif

  ข.  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn38.gif

  ค.  ad - bc
  ง. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn39.gif  

9. ถ้า http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn40.gifจงหา det(A)

  ก.  8
  ข. -16
  ค.  24
  ง.  
  16

10. http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn41.gifจงหา http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/niracha_p/mathm_5/images/pretest_html_eqn42.gif

  ก. -1
  ข. 0 
  ค. 2
  ง. -2