สื่อการเรียนรู้เรื่อง

ประพจน์และการเชื่อมประพจน์

 

การบรูณาการระหว่างรายวิชา ง40205 การสร้างเว็บเพจ
และรายวิชา ค 40204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

 

จัดทำโดย

นางสาวจีรนุช  อุดขันจริง   เลขที่ 26

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1

เสนอ

                      

           ครูผู้สอนรายวิชาการสร้างเว็บเพจ                     ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์

       ตรวจสอบการออกแบบและการสร้างเว็บเพจ               ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนพํฒนาประชาอุปถัมภ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่