ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม หมายถึง ระยะที่จำนวนเต็มนั้นอยู่ห่างจากศูนย์ไปกี่หน่วย ดังนั้น ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มจึงเป็นบวกเสมอ ยกเว้นค่าสัมบูรณ์ของศูนย์ ซึ่งมีคาเท่ากับศูนย์ เช่น ค่าสัมบูรณ์ของ - 6 หาได้จากระยะที่ - 6 อยู่ห่างจาก 0
เนื่องจาก - 6 อยู่ห่างจาก 0 เท่ากับ 6 หน่วย
ดังนั้น ค่าสัมบูรณ์ของ - 6 = 6 สัญลักษณ์แสดงค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
ค่าสัมบูรณ์เขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์
เข่นค่าสัมบูรณ์ของ 4 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 4 ดังนั้น 4 = 4
ค่าสัมบูรณ์ของ - 4 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ - 4 ดังนั้น - 4 = 4