อสมการ

 

1.ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์  

ประโยคภาษา  คือ ประโยคที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน
ประโยคสัญลักษณ์ คือประโยคที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนประโยคภาษาเพื่อความสะดวกใน
การคิดคำนวณ

 

ประโยคภาษา ประโยคสัญลักษณ

ครึ่งหนึ่งของห้าสิบน้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบ

 

สองเท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่าสิบอยู่สอง

 

 

 

 

อสมการ  คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมี
สัญลักษณ์ "<, >, £,³, ¹  บอกความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน  คำตอบของอสมการคือ จำนวนที่แทนตัวแปรแล้วในอสมการทำให้อสมการเป็นจริงหรือสอดคล้องกับอสมการ

  2.สมบัติของอสมการ

    ให้ และ d เป็นจำนวนจริง

1.ถ้า a< b และ b< c แล้ว  a<c
2.ถ้า a<b แล้ว  a ± c < b ± c
3.ถ้า a< b cและ c > 0 แล้ว ac < bc
  ถ้าa< b และc<0 แล้วac>bc
   ถ้าa<bและc=0แล้วac=bc
4.ถ้าa< bและc<dแล้วa+c< b+d
5.ถ้าa<bและc<dแล้วa-d<b-c
6.ถ้า0<a<bและ0<c<dแล้วac<bd
7.ถ้า0<a<bและ0<c<dแล้ว  <
8.ถ้า0<a<bแล้ว   >