แบบทดสอบ  เรื่อง อสมการ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ให้ a ,b เป็นจำนวนจริงข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

  ก. ถ้า  แล้ว
  ข.ถ้า  แล้ว a = b

  ค.  
  ง.  

2. จงหาค่าของ x ที่สอดคล้องกับอสมการ
  ก.    x
  ข.  0
  x หรือ  x 1
  ค. 0
  < x  <  
  ง.  
  <  x <  1
3. เซตคำตอบของอสมการ 0 เป็นสับเซตคำตอบของอสมการในข้อใดต่อไปนี้

  ก.  ≤  0
  ข.  ≤  0
  ค.
  ง.

4. ถ้า -4 <   < 4 ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก

  ก.  x < 4 หรือ x >6
  ข.  x < 2 หรือ x > 6
  ค.x  > 6
  ง.  
  x < 4 หรือ x >4

5. ข้อต่อไปนี้ข้อใดผิด

  ก. เซตคำตอบของอสมการ  < x คือ U
  ข. เซตคำตอบของอสมการ ≤ x+1 คือ
  ค. เซตคำตอบของอสมการ  < 0 คือ
  ง.
  เซตคำตอบของอสมการ -1 <0 คือ

6. เซตคำตอบของอสมการ (2x-1)(x+1) <0 คือข้อใด

  ก.
  ข.  
  ค.  
  ง.  

7. ค่า x ที่สอดคล้องกับอสมการ < 1

  ก.  0 < x <5
  ข. -5 < x <5
  ค.  x > 5
  ง.  
  x > 6

8. จงพิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

  ก.  คำตอบสำหรับอสมการ  ≤ 1 คือ
  ข.  คำตอบสำหรับอสมการ  คือ
  ค.  คำตอบสำหรับอสมการ < คือ x ≤1
  ง.  
  <

9. เซตคำตอบของอสมการ คือข้อใด

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

10. ในการตัดลวดที่ยาว 14 หน่าย ให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีเสันทแยงมุมสั้นกว่า 5 หน่วย ถ้าให้ x แทนความยาวของด้านที่สั้นกว่าของรูปสี่เหลี่ยมดังกล่าวนี้ ค่าของ x คือ

  ก.  3 < x <3.5
  ข.  3 < x <4
  ค.  0< x < 3

  ง.  
  x =3